Nils Gustaf Malmbergin Sukuseura r.y.
PDF Tulosta
1. pykälä

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.


2. pykälä

Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta ja sen esi-isistä kertovaa historiallista materiaalia, edistää yhteenkuuluvuutta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden polvien muistio sekä mahdollisuuksien mukaan tukea suvun jäseniä heidän vaikeuksissaan.


3. pykälä


Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa
  • selvittämällä suvun vaiheita
  • luetteloimalla suvun jäsenet
  • luetteloimalla suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita sekä suvulle kuuluvia muistoesineitä ja edistämällä niiden säilyttämistä
Seura voi tutkimustyön tukemiseksi samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimiseksi ja säilyttämiseksi perustaa rahastoja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteistöjä.

 

4. pykälä

Seuran varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu joko isän tai äidin puolelta vuonna 1807 syntyneestä ja vuonna 1858 kuolleesta Nils Gustaf Malmbergista tai joka avioliiton kautta on tähän sukuun liittynyt. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös ulkomailla asuva suvun jäsen ja hänen aviopuolisonsa kuitenkin niin, että jos he ovat ulkomaan kansalaisia, heitä ei saa olla yhdistyksen jäseninä enempää kuin 1/3.


5. pykälä

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava halukkuudestaan suvun jäseneksi hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.


6. pykälä

Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta, mutta kyllä puheoikeus seuran kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta nuorisojäsenet voivat liittyä varsinaisiksi jäseniksi ilmoitettuaan siitä seuran hallitukselle.


7. pykälä

Seuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa seuralle jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Poikkeustapauksessa hallitus voi vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta. Hallituksen tulee pitää luetteloa seuran jäsenistä.


8. pykälä

Hallituksen esityksestä voidaan seuran kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran toiminnassa. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaat jäsenmaksusta.


9. pykälä

Hallituksella on oikeus erottaa seurasta jäsen, joka toiminnallaan on vahingoittanut seuraa tai osoittanut muutoin sopimattomaksi siihen kuulumaan.


10. pykälä


Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroisuus ratkaistaan arvalla vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.


Hallitus voi keskuudestaan asettaa työryhmiä. Hallitus ja sen työryhmät kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet jäsenistä, niihin luettuna myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi on jokainen äänioikeutettu sukuseuran jäsen.

11. pykälä

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


12. pykälä

Seuran tilikausi alkaa huhtikuun 1. päivänä ja päättyy maaliskuun 31. päivänä. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettaviksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto on jätettävä hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.


13. pykälä

Seuran vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa touko-syyskuun aikana. Siitä on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin kirjeitse seuran jäsenille ja lisäksi yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ylimääräiseen sukukokoukseen hallitus kutsuu jäsenet samoin kuin vuosikokoukseen.


14. pykälä

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

4. Esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

5. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

7.Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja kolme muuta jäsentä erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta kautta varten.

10. Päätetään talousarvion vahvistamisesta.

11. Päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


15. pykälä


Ylimääräisiä sukukokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan.

16. pykälä


Sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella seuran läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa taikka siitä vapautettu. Äänestys on avoin. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi on annettu eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Vaaleissa tasatilanteen ratkaisee kuitenkin arpa.

17. pykälä


Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta ja kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain vuosikokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätökset näistä voidaan tehdä kuitenkin vain, jos ¾ läsnä olevista seuran jäsenistä niitä kannattaa.

18. pykälä


Jos seura puretaan, on samalla päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoituperiä vastaavalla tavalla. Ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, siirtyvät seuran varat ja muu omaisuus sekä arkisto Suomen Kirkkohistorialliselle Seuralle.

 
 
 
 
 
 
Nils Gustaf Malmbergin Sukuseura r.y.
Sukuseuran vaakuna
© 2008-2014 Nils Gustaf Malmbergin Sukuseura r.y.